Aktualności

OTWIERAMY30-11-2020

https://justgym.pl/nowezasady/

Poznań, 30 listopada 2020 r.


Szanowni Klubowicze


Działając w imieniu spółki Just GYM Sp. z o. o . z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej Spółką) informujemy, iż w dniu 28 listopada 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091). Rozporządzeniem tym zostały wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia mające na celu walkę z epidemią COVID-19. Część z tych ograniczeń dotyczy również klubów fitness. W związku z tym Spółka zobowiązana jest do tego, aby dostosować działalność prowadzonych przez siebie Klubów Just GYM (dalej zwanych Klubami) do obowiązków wynikających z powyższego rozporządzenia.

Z tej przyczyny informujemy, iż stosownie do ograniczeń wynikających z powyższego Rozporządzenia, od dnia 1 grudnia 2020 r. aż do odwołania lub zmiany tych ograniczeń, korzystanie z Klubów, będzie możliwe na opisanych poniżej zasadach.

 1. Każdy Klub jest dostępny wyłącznie dla:

  1. uczestników zajęć sportowych (dalej zwanych Zajęciami),

  2. osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego,

  3. uczestników zawodów „Igrzyska Sportowe w Just GYM” (dalej zwanych Zawodami).

 2. Jednocześnie w jedynym Klubie może przebywać maksymalnie 150 osób, nie licząc osób zajmujących się obsługą tego klubu. Po przekroczeniu tego limitu wejście do takiego Klubu nie będzie możliwe.

 3. Zajęcia dostępne są dla wszystkich Klubowiczów.

 4. Ofertę Zajęć przygotowaliśmy tak, aby każdy Klubowicz znalazł Zajęcia odpowiadające jego oczekiwaniom.

 5. Zajęcia dostępne są w godzinach otwarcia każdego Klubu i zgodnie z kalendarzem Zajęć dostępnym na stronie każdego Klubu w zakładce „TERMINARZ ZAJĘĆ”.

 6. Uczestnictwo w wybranych Zajęciach jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego zapisania się na dane Zajęcia w kalendarzu Zajęć wskazanym w pkt. 5. powyżej.

 7. Po przekroczeniu w danym Klubie limitu osób, które jednocześnie mogą w nim przebywać a wskazanego w pkt. 2. powyżej, zapisanie się na dane Zajęcia w tym klubie nie będzie możliwe.

 8. Klubowicz może zapisać się na więcej niż jedne Zajęcia, w tym również następujące po sobie. Prosimy o nienadużywanie tego prawa, dzięki czemu wszyscy Klubowicze będą mogli korzystać z Zajęć.

 9. Każde Zajęcia zaczynają się o pełnej godzinie zegarowej i trwają nie dłużej niż 1 godzinę i 45 minut (aktualny harmonogram i czas trwania jest dostępny na stronie każdego Klubu w zakładce „TERMINARZ ZAJĘĆ”). Rozpoczęcie zajęć poprzedzone zostanie następującym komunikatem: „Drodzy Sportowcy informujemy, iż za chwilę rozpoczną się OGÓLNOROZWOJOWE ZORGANIZOWANE ZAJĘCIA SPORTOWE, prosimy o rozgrzewkę.”

 10. Spóźnienie się na Zajęcia nie pozbawia prawa do uczestnictwa w wybranych Zajęciach, lecz nie daje prawa do ich przedłużenia o czas spóźnienia.

 11. Zajęcia prowadzi trener osobiście.

 12. Każde Zajęcia prowadzone są na jednej sali, w związku z czym zaleca się, aby uczestnicy w ich trakcie nie przemieszczali się do innych sal ćwiczeń.

 13. Po każdych Zajęciach obowiązuje 15 minutowa przerwa, podczas której zalecane jest, aby wszyscy uczestnicy Zajęć opuścili salę ćwiczeń.

 14. W związku z tym, iż Zajęcia mogą odbywać się tylko bez udziału publiczności, podczas Zajęć na sali ćwiczeń mogą przebywać tylko ich uczestnicy, instruktor (trener). Ograniczenie to nie dotyczy osób wskazanych w pkt. 1. ppkt. b i c powyżej.

 15. Wstęp do Klubu Just GYM dla Klubowiczów nieuczestniczących w Zajęciach jest możliwy pod warunkiem dostarczenia do managera Klubu lub osoby przez niego wyznaczonej pisemnego oświadczenia o uprawianiu sportu w ramach współzawodnictwa sportowego (wzór do pobrania na stronie www.justgym.pl) lub w przypadku zgłoszenia chęci udziału w zawodach sportowych „Igrzyska Sportowe w Just GYM”, które odbywać się będą dnia 14 listopada 2021 r.

 16. Oświadczenia o uprawianiu sportu w ramach współzawodnictwa sportowego oraz oświadczenia o zgłoszeniu swojego udziału w zawodach sportowych „Igrzyska Sportowe w Just GYM” przyjmowane są przez obsługę Klubu w godzinach jej pracy, umieszczonych na tabliczkach informacyjnych dostępnych przed wejściem do Klubu.

 17. Dbając o zdrowie wszystkich Klubowiczów oraz obsługi naszych Kubów prosimy o:

  1. zachowanie dystansu społeczny wynoszącego 2 m od pozostałych uczestników Zajęć;

  2. dezynfekcję rąk po każdym wejściu i wyjściu z Klubu oraz po każdorazowym używaniu sprzętu;

  3. realizowanie obowiązku zakrywania nosa i ust przy wejściu do Klubu, w ciągach sanitarnych i komunikacyjnych oraz w szatniach.


Informujemy również, że powyższe zasady stanowią realizację obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami powyższego rozporządzenia Rady Ministrów.


Zarząd Just GYM

Wróć do listy